Mời chơi trong game

Có 2 cách để bạn mời người khác chơi với bạn. Thứ nhất, bạn có thể sử dụng tính năng mời chơi khi bạn đang ở trong bạn cờ và…

0 Comments