banmaisweet
  • Hạng 32
  • Ngọc 2,495
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 14.20
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có