henryminh
  • Hạng ...
  • Ngọc 920
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
henryminh0 - 4 natristd