natristd
  • Hạng 133
  • Ngọc 1,080
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
natristd4 - 0 henryminh