lamneymar
  • Hạng ...
  • Ngọc 848
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lamneymar0 - 8 cuopbiensoh2o