gfhhfjghkj
  • Hạng 108
  • Ngọc 1,154
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 17.50
  • Thời gian tham gia 1 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gfhhfjghkj22 - 13 khuyenkksdjshd
gfhhfjghkj0 - 1 michnhi