nthuanthien
  • Hạng 107
  • Ngọc 1,160
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 25.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nthuanthien29 - 21 mrbbo