vuivuivui
  • Hạng ...
  • Ngọc 12,359
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 1.38
  • Thời gian tham gia 1 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuivuivui2 - 2 sieuga
vuivuivui0 - 2 cry99
vuivuivui3 - 0 muaxuanden
vuivuivui1 - 1 tuliphalan