ngoisaohh01
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,117
  • Tỉ lệ thắng 37.50%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 9.60
  • Thời gian tham gia 1 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có