luuquy
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,070
  • Tỉ lệ thắng 18.18%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 5 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có