linhkhoa123
  • Hạng ...
  • Ngọc 792
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 13.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
linhkhoa1230 - 2 bangtam2312
linhkhoa1231 - 8 thuytinhkhoc
linhkhoa1230 - 4 binhnhi