newbielok
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,179
  • Tỉ lệ thắng 56.25%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 4.17
  • Thời gian tham gia 8 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có