nhatnhatsl
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 54.63
  • Thời gian tham gia 5 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có