nobi5onn
  • Hạng ...
  • Ngọc 892
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nobi5onn0 - 1 phuongminh
nobi5onn0 - 1 ngocdinh
nobi5onn0 - 2 vanvolang