condalap
  • Hạng ...
  • Ngọc 706
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
condalap0 - 2 lazytomcat
condalap0 - 13 jang80
condalap1 - 5 hoadongtien00