truongiq000000
  • Hạng ...
  • Ngọc 908
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
truongiq0000002 - 5 changtraivotinh035
truongiq0000000 - 2 osin2k