sondang
  • Hạng 167
  • Ngọc 1,038
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sondang5 - 3 chatvu2000