chatvu2000
  • Hạng ...
  • Ngọc 862
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 13.00
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chatvu20003 - 5 sondang
chatvu20001 - 6 actorchienvu