actorchienvu
  • Hạng 140
  • Ngọc 1,074
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
actorchienvu0 - 1 cuccu
actorchienvu6 - 1 chatvu2000