vkhacbao2000
  • Hạng 80
  • Ngọc 1,429
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 2.75
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vkhacbao20007 - 10 jakob079
vkhacbao20001 - 0 nganbali
vkhacbao20002 - 2 taolanguoidepchai