atebitee
  • Hạng ...
  • Ngọc 438
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có