duykkhanh290806
  • Hạng ...
  • Ngọc 864
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có