legendvndmga
  • Hạng ...
  • Ngọc 270
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 2.39
  • Thời gian tham gia 11 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có