bluekr
  • Hạng ...
  • Ngọc 800
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bluekr0 - 1 vanvolang
bluekr0 - 4 huynhbaobao
bluekr0 - 5 hannie