herewegooo
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 6.90%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 19.20
  • Thời gian tham gia 9 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có