hongkong1
  • Hạng 44
  • Ngọc 8,926
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.38%
  • Chỉ số xã hội 53
  • Chỉ số đam mê 5.13
  • Thời gian tham gia 2 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có