lazil
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 45.83%
  • Chỉ số xã hội 48
  • Chỉ số đam mê 35.50
  • Thời gian tham gia 7 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có