aceg123
  • Hạng ...
  • Ngọc 559
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 12.33
  • Thời gian tham gia 11 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có