taer0918
  • Hạng ...
  • Ngọc 588
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 15.38%
  • Chỉ số xã hội 13
  • Chỉ số đam mê 22.50
  • Thời gian tham gia 4 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có