haicd2721
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,246
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 4.96
  • Thời gian tham gia 11 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có