minhnopro
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,189
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 6 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có