minhnopro
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,299
  • Tỉ lệ thắng 61.90%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có