shinnijin
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 53.70%
  • Chỉ số xã hội 54
  • Chỉ số đam mê 9.97
  • Thời gian tham gia 11 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có