buivannam
  • Hạng ...
  • Ngọc 90,277
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 8 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có