duckhoa0
  • Hạng ...
  • Ngọc 942
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
duckhoa00 - 2 yukii
duckhoa00 - 1 lucky