hungkuuuuuu123
  • Hạng ...
  • Ngọc 881
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 7.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hungkuuuuuu1230 - 3 heokool
hungkuuuuuu1230 - 4 ngocsonhb