damphucanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,186
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 48.57%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 6.37
  • Thời gian tham gia 5 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có