langtuan2007
  • Hạng ...
  • Ngọc 878
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 4.50
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có