admingo
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 30.91%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 9.63
  • Thời gian tham gia 7 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có