o0tinhtam0o
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,053
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
o0tinhtam0o0 - 1 phongyeu
o0tinhtam0o1 - 1 gaodo
o0tinhtam0o1 - 0 thimhuong
o0tinhtam0o1 - 0 bingan
o0tinhtam0o3 - 1 peheo