thanhdhhp
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,245
  • Tỉ lệ thắng 87.50%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có