girlvipk00
  • Hạng ...
  • Ngọc 940
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 0.89
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có