trasuatrada
  • Hạng ...
  • Ngọc 82
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 31.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có