nganthaithuy
  • Hạng ...
  • Ngọc 877
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nganthaithuy0 - 1 cry99
nganthaithuy1 - 5 bingan