dangcapodau
  • Hạng ...
  • Ngọc 843
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 7.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có