sduykhoa231
  • Hạng ...
  • Ngọc 874
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sduykhoa2310 - 3 bingan
sduykhoa2310 - 4 phongca