haidangg190
  • Hạng ...
  • Ngọc 848
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
haidangg1900 - 6 viphung
haidangg1901 - 2 phucphampt3112