concek098
  • Hạng ...
  • Ngọc 752
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 19.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
concek0980 - 1 phuongminh
concek0980 - 19 ngocdinh