kazuu1554
  • Hạng ...
  • Ngọc 397
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 5.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 15.75
  • Thời gian tham gia 7 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có