akjjann3
  • Hạng ...
  • Ngọc 914
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
akjjann31 - 4 aiamcaro
akjjann30 - 2 peheo
akjjann30 - 2 conket