utaha
  • Hạng ...
  • Ngọc 862
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 9.33
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
utaha5 - 16 johnleeeeeeeeeeeeeee
utaha7 - 2 nekodesu2004